Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2001

Γενική Πρόσκληση


17 του Σεπτέμβρη 2001
Αγαπητό μέλος,

Το γράμμα αυτό που κρατάς ετούτη τη στιγμή στα χέρια σου είναι μια ενημέρωση κι ένα κάλεσμα από το σύλλογό σου για να σε έχουμε και εσένα κοντά μας σε μια σειρά από εκδηλώσεις που έχουνε προγραμματιστεί στις μέρες και εβδομάδες που έρχονται.  Έτσι περιμένουμε και εσένα να ανταμωθούμε, να τα πούμε και να τα πιούμε!

Παρασκευή βράδυ 29 του Σεπτέμβρη:
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Στα πλαίσια του Ελληνικού Φόρουμ του Πανεπιστημίου Φλίντερς η παρουσίαση των πρακτικών του φόρουμ 2000 θα γίνει από το γερουσιαστή Νίκο Μπόλκα στο κανονικό Παρασκευόβραδο του λακωνικού Συλλόγου.  Η παρουσίαση θά γίνει στις 7:30 Κατόπιν θα είναι διαθέσιμα φαγητά και μεζέδες και το μπαρ του συλλόγου θα είναι ανοιχτό για την εξυπηρέτηση των παρευρισκόμενων.

Κυριακή 30 του Σεπτέμβρη
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΠΠΟΥΔΩΝ
Ο Λακωνικός Σύλλογος και πάλε πρωτοτυπεί και κηρύττει την ημέρα Γιορτή των Παππούδων.  Μετά από απαίτηση μερικών παππούδων, ο αριθμός των οποίων όλο και μεγαλώνει στο Σύλλογο, την τελευταία Κυριακή του Σεπτέμβρη θα τιμηθούν όλοι οι παππούδες στο συνηθισμένο μηνιαίο μπάρμπεκιου.

Δευτέρα 1 του Οκτώβρη
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Ποδόσφαιρο, φαγοπότι, ελληνική ορχήστρα, απασχολήσεις για τα παιδιά κι όχι μόνο… Το πρώτο πελοποννησιακό πανηγύρι για όλη την οικογένεια είναι μια ακόμα απόλαυση των παραδοσιακών ελληνικών φαγητών, της μουσικής και του πολιτισμού εδώ στην Αδελαϊδα.  Σας προσκαλούμε να διασκεδάσετε μαζί μας.  Ελάτε με όλη την οικογένεια: μικροί, μεγάλοι και γέροντες.  Σας περιμένουμε.  Όλοι η παροικία είναι ευπρόσδεκτη.

Σάββατο 13 του Οκτώβρη
ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η Γιορτή του Συλλόγου φέτος θα γιορταστεί το Σαββατόβραδο 13 του Οκτώβρη με ιδιαίτερο κέφι και μεράκι που θα χαρίσει η ορχήστρα «Τρίο Ζορμπά».  Μη χάσετε!

Κυριακή του Νοέμβρη
ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΚΔΡΟΜΗ
Την Κυριακή πρωί στις 8 λεωφορείο αναχωρεί από το Λακωνικό Οικογενειακό Κέντρο με διαδρομή άγνωστη και εκπληκτική.  Κλείστε τις θέσεις σας νωρίς με ένα τηλεφώνημα στη Γιωργία Βλάχου στο 8277 4938 ή στην Αντωνία Αρβανιτάκη στο 8269 3542.  Οι προτιμήσεις και η κατανομή των θέσεων θα γίνουν σύμφωνα με την ημερομηνία των κρατήσεων. Βλέπετε διαφημιστικό στο άλλο μέρος της επιστολής

Τετάρτη, 4 Απριλίου 2001

Χο­ρευ­τι­κό συ­γκρό­τη­μα «Ελληνική Νεολαία»

Θέ­λε­τε τα παι­διά ή τα εγγόνια σας να μά­θου­νε ελ­λη­νι­κούς χο­ρούς;

Τό­τε κά­ντε τους τη χά­ρη και γράψ­τε τα στο χο­ρευ­τι­κό συ­γκρό­τη­μα ΕΛ­ΛΗΝΙ­ΚΗ ΝΕ­Ο­ΛΑΙΑ που λει­τουρ­γεί κά­θε Κυ­ρια­κή α­πό­γευ­μα α­πό τις 4 μέ­χρι τις 5 στο ΛΑ­ΚΩ­ΝΙ­ΚΟ ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ­ΚΟ ΚΕ­ΝΤΡΟ στο 24 Aldridge Avenue, Plympton Park

Σκο­πός μας εί­ναι η προ­ώ­θη­ση του ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού. Γι αυ­τό τα δίδα­κτρα εί­ναι πάμ­φτη­να, $2 κάθε φο­ρά.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες ε­λά­τε στο Λα­κω­νι­κό Οι­κο­γε­νεια­κό Κέ­ντρο την Κυ­ρια­κή στις 4:00 μ.μ. ή ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την Α­θα­να­σί­α Πά­κου στο τη­λέφω­νο: 8443 6773

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2001

Παράσταση στη Μνήμη του Ρίτσου: Αναφορά στη Γυναίκα

Α­λη­θι­νά υ­πέ­ρο­χη!  Η πα­ρά­σταση στη μνή­μη του με­γά­λου Λά­κω­να ποι­η­τή, Γιάν­νη Ρί­τσου, και α­φιε­ρω­μέ­νη στη διε­θνή η­μέ­ρα της γυ­ναί­κας, ή­τα­νε με δί­χως αμ­φι­βο­λί­α η κα­λύ­τε­ρη τέ­τοιου είδους στα ι­στο­ρι­κά του συλ­λό­γου.

Η συ­μπα­τριώ­τισ­σα α­πό τους Μο­λά­ους, Βού­λα Γκιο­τσα­λί­τη-Γιαν­νο­πού­λου αντά­μα με την πα­ρέ­α της, κο­ρυ­φαί­ους καλ­λι­τέ­χνες της πα­ροι­κί­ας, ξε­πε­ρά­σαν κά­θε προσ­δο­κί­α.  Συ­νά­μα­ ανέ­βα­σαν το κύ­ρος του συλ­λό­γου στην πα­ροι­κί­α και ε­ξυ­ψώ­σα­νε την πο­λι­τι­στι­κή συ­νεί­δη­ση ό­λων.

Πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό 270 συ­μπά­ροι­κοι α­πό ό­λα τα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα στριμώ­χτη­καν στην αί­θου­σα εκ­δη­λώ­σε­ων του Λα­κω­νι­κού Οι­κο­γε­νεια­κού Κέ­ντρου και ευ­χα­ρι­στή­θη­καν κά­τι υ­πέ­ρο­χο.

Πο­λύ σω­στά η Βού­λα πε­ριό­ρι­σε το πλαί­σιο της διά­λε­ξης στην α­να­φο­ρά της επιρ­ρο­ής της γυ­ναί­κας στην ποί­η­ση του Ρί­τσου, έ­τσι για να ταυ­τί­ζε­ται με την ε­πί­και­ρη α­φι­έ­ρω­ση στη διε­θνή η­μέ­ρα της γυ­ναί­κας.  Ταυ­το­χρό­νως α­πό την ο­μι­λί­α της μά­θα­με τό­σα και τό­σα α­πό ο­λό­κλη­ρη τη ζω­ή του κο­ρυ­φαί­ου Έλλη­να ποι­η­τή του 20ου αιώ­να.

Τι να πού­με για τη νε­α­ρή Α­φρο­δί­τη Μπό­για!  Ευ­χά­ρι­στη έκ­πλη­ξη να δού­με και να α­κού­σου­με την α­νερ­χό­με­νη με­τζο­σο­πρά­νο τρα­γου­δί­στρια.  Τα ε­φτά με­λο­ποι­η­μέ­να ποιή­μα­τα που τρα­γού­δη­σε ά­φη­σαν ό­λους να θέ­λουν και άλ­λα.  Κα­νείς δε θα την ξε­χά­σει στο συ­γκι­νη­τι­κό ρε­σι­τάλ του ε­πι­τά­φιου.  «Γιε μου, σπλά­χνο των σπλά­χνων μου…»  και άλ­λα.

Ο Γιάν­νης Κουρ­μπέ­λης ό­πως πά­ντα στην ε­νορ­χή­στρω­ση και στο πιά­νο ή­τα­νε ά­ψο­γος.  Ο Κώ­στας Δε­λα­γιώρ­γος στο μπου­ζού­κι κι ο Θα­νά­σης Γιαν­νό­που­λος στην κι­θά­ρα  α­πό την αρ­χή α­πο­χτή­σα­νε στε­νή ε­πα­φή με το α­κρο­α­τή­ριο  και η τραγου­δι­στή α­παγ­γε­λί­α α­πό το «Κα­πνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι»  α­νέ­βα­σε την ψυ­χι­κή διάθε­ση ό­λων.

Ο­πωσ­δή­πο­τε η Βού­λα και η πα­ρέ­α της προ­σέ­φε­ραν κά­τι το δια­φο­ρε­τι­κό, πέρα α­πό το συ­νει­θι­σμέ­νο σου­βλά­κι και το πο­τή­ρι, ό­σο κι αν αυ­τά μας α­ρέ­σουν.  Μας δια­σκέ­δα­σαν, μας έ­κα­ναν να μά­θου­με κά­τι πε­ρισ­σό­τε­ρο α­πό την πο­λι­τι­στι­κή και λα­ο­γρα­φι­κή κλη­ρο­νο­μιά του τόπου μας, αλ­λά πά­νω α­πό ό­λα μας έ­δει­ξαν άλ­λη μια ε­πιλο­γή.  Μια ε­πι­λο­γή που εκ­φρά­στη­κε πο­λύ α­πλά α­πό το Θα­νά­ση τρα­γου­δώ­ντας το Κα­πνι­σμέ­νο Τσου­κά­λι, «Ε­μείς α­δερ­φέ μου, δεν τρα­γου­δά­με για να ξε­χω­ρί­σου­με α­πό τον κό­σμο, ε­μείς τρα­γου­δά­με για να σμί­ξου­με τον κό­σμο!»

Τρα­γου­δι­στή­κα­νε τα ε­ξής με­λο­ποι­η­μέ­να ποιή­μα­τα:

    1. Κου­βέ­ντα μ’ έ­να λου­λού­δι Θε­ο­δω­ρά­κη-Ρί­τσου
    Δε­κα­ο­χτώ λια­νο­τρά­γου­δα της πι­κρής πα­τρί­δας

    2. Ε­πι­τά­φιος Θε­ο­δω­ρά­κη-Ρί­τσου
    Γιε μου, σπλά­χνο των σπλά­χνων μου
    Ήσουν κα­λός
    Στο πα­ρα­θύ­ρι στε­κό­σουν
    Βα­σί­λε­ψες α­στέ­ρι μου

    3. Και να α­δελ­φέ μου Λε­ο­ντή-Ρί­τσου
    Κα­πνι­σμέ­νο τσου­κά­λι

    4. Λι­γνά κο­ρί­τσια Θε­ο­δω­ρά­κη-Ρί­τσου
    Δε­κα­ο­χτώ λια­νο­τρά­γου­δα της πι­κρής πα­τρί­δας

    5. Τη Ρω­μιο­σύ­νη μην την κλαίς Θε­ο­δω­ρά­κη-Ρί­τσου
    Δε­κα­ο­χτώ λια­νο­τρά­γου­δα της πι­κρής πα­τρί­δας
 
Μο νεμ βα σιώ τισ σες

    Οι Λά κω νες ι διαί τε ρα χά ρη καν να α κού σουν τη Βού λα να απαγ γέλ λει το ποί η μα του Ρί τσου Μο νεμ βα σιώ τισ σες

    αυτές που ανάβαν τη φτωχειά φαφού μπροστά στο αγεροπλάνταχτο κατώφλι -
    πως ευωδιάζαν τα φουστάνια τους βρεγμένο ξύλο, δυόσμο και κριθάρι (…)
    αυτές που αφαλοκόβαν και σαβανώναν σκίζοντας τον κολλαριστό χασέ με θυμωμένα δόντια
    που πλένανε με ξύδι κ’ ύστερις μ’ ανθόνερο τα σκοτωμένα παλληκάρια
    αυτές που τραγουδάγαν και χορεύαν το χορό του Ζαλόγγου με το σκούσμα της φώκιας (…)
    αυτές που φόραγαν του σκοτωμένου κύρη τους τα
    μπαλωμένα παντελόνια κι ανηφόριζαν βιγλατόρισσες στ’ αψηλά καραούλια (…)
    αυτές που ρίχνανε στο χωματένιο κουμπαρά κλεφτά-κλεφτά κανένα δίλεφτο για μια ώρα ανάγκης
    για την αστένεια, την ανέχεια, τον ξεκληρισμό, την εξορία.

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2001

Πίσω από το πάγκο

Χρίστος Δ Βλάχος, Διαμαντής Λαμπράκης, Κούλα Λαμπράκη, Καλίτσα Χαρματζή, Παναγιώτης Αρώνης, Δήμητρα Αρώνη, Αθανασιά Καρύδη, Λεωνίδας Καρύδης και Δημήτρης Χαγιάς.

Ανοιχτή Πρόσκληση

Αρχισε το χτίσιμο: Τεχνίτες, μαστοράδες και εργάτες στο πλευρό του συλλόγου

Χρήστος Γ. Βλάχος: Μάστορας, χτίστης και πρωτεργάτης
Εί­ναι και­ρός.  Άρχι­σε το χτί­σι­μο.  Τε­χνί­τες, μα­στο­ρά­δες και ερ­γά­τες α­να­σκου­μπώ­νο­νται για την α­να­καί­νι­ση και βελ­τί­ω­ση του Λα­κω­νι­κού Οι­κο­γε­νεια­κού Κέ­ντρου.

Οι Χρί­στος Γ Βλά­χος, Γιώρ­γος Μή­τρης, Γιώρ­γος Κρε­μα­στιώ­της και μια πα­ρέ­α βο­η­θών που ό­λο και γί­νε­ται πιο με­γά­λη δί­νου­νε τον κα­λύ­τε­ρο ε­αυ­τό τους για να κά­νου­νε μια κα­λή αρ­χή.

 Άμε­σος στό­χος εί­ναι να χτι­στεί και­νούρ­για εί­σο­δος με προ­θά­λα­μο στο χολ του συλ­λό­γου.  Αρ­γό­τε­ρα να οι­κο­δο­μη­θού­νε και­νούρ­για α­πο­χω­ρη­τή­ρια, α­να­γνω­στή­ριο, βι­βλιο­θή­κη και μπαρ.

Όπως πά­ντα η δύ­να­μη και η α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του συλ­λό­γου ε­ξαρ­τι­έ­ται α­πό την ε­νερ­γό συμ­με­το­χή των με­λών και φί­λων.

Πέμπτη, 4 Ιανουαρίου 2001

Ο καινούργιος χρόνος 2001: Όλα στο σύλλογο έρχονται νέα

«Γέρο χρόνε φύγε τώρα,

πάει η δική σου η σειρά,

ήρθε ο νέος με τα δώρα,

με τραγούδια με χαρά».
Ο παλιός ο χρόνος πάει πια. Ο καινούργιος είναι κιόλας μαζί μας. Εργατικός και προκομμένος ήρθε ο καινούργιος χρόνος στο Λακωνικό Σύλλογο όταν στις 31 του Δεκέμβρη τα μεσάνυχτα ο Άι-Βασίλης μπήκε στην σκηνή του πρωτοχρονιάτικου χορού και έμεινε κατάπληκτος από το θέαμα μπροστά του. Τι να δει! Φωνές, τραγούδια και καλωσορίσματα των Λακώνων. Πόθους για μια προκομμένη και ευτυχισμένη χρονιά. προκοπή
 

Τι άραγε να περιμένει το λακωνικό Σύλλογο ο καινούργιος χρόνος; Σίγουρα όλα στον σύλλογο παίρνουνε μια καινούργια πνοή, ενώ πολλά είναι κείνα που έρχονται νέα. Νέα και γεμάτα ομορφιά, όρεξη και υγεία είναι τα λουλούδια που φυτρώνουν στον κήπο. Ολοκαίνουργος και δροσερότατος είναι ο κλιματισμός που φυσάει τον ευωδιαστό αέρα. Καλοδεχούμενα είναι τα εκατοντάδες βιβλία που παίρνουν την θέση τους στα ράφια της βιβλιοθήκης ενώ ευπρόσδεκτα είναι και κείνα που τελευταία έφερε από την Ελλάδα και δώρισε στο σύλλογο το καλοδιαβασμένο μέλος, Γιώργος Πάκος.
 

Συνάμα ο σύλλογος φέτος αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις. Πώς να συνεχίσει τις καθιερωμένες εκδηλώσεις και ταυτόχρονα να χαρεί μια φρέσκια προσέγγιση γιατί η ποικιλία κάνει τη ζωή πιο νόστιμη. Πέρα από αυτό η συμπερίληψη τόσο της νεολαίας όσο και των γεροντότερων παραμένουν προτεραιότητες του συλλόγου. Ταυτόχρονα ο σύλλογος έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στην παραπέρα εξέλιξη της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας. Επιπλέον ο σύλλογος θα χρειαστεί να ανανεώσει το διοικητικό του συμβούλιο με ένα τρόπο που θα φέρει καινούργιο αίμα στις φλέβες του και που θα αντιπροσωπεύει τις τρεις ηλικίες τους νέους, τους μεσήλικους και τους γηραιότερους.
 

Σίγουρα όμως, όπως τα χίλια μύρια λουλούδια που με τόση αγάπη ευδοκιμούν στο περιβόλι του Λακωνικού Συλλόγου, έτσι και οι δραστηριότητες του συλλόγου με λίγη φροντίδα θα εξακολουθήσουν να είναι γεμάτες ενδιαφέρον και σημασία.

Μύνημα Ευάγγελου Πάντου

Αγαπητοί πατριώτες Λάκωνες και Λακώνισσες και φίλοι του Παλλακωνικού Συλλόγου, γεια σας!

Θέλω να μου επιτρέψετε να σας αντιγράψω μερικά γεγονότα του συλλόγου μας.

Το 1966 ιδρύσαμε τον Παλλακωνικό Σύλλογο, τον «Λεωνίδα».  Το 1967 ανάλαβα πρόεδρος του συλλόγου και μαζί με το διοικητικό συμβούλιο εργαστήκαμε σκληρά  για το καλό του συλλόγου.  Πήραμε μαζί μας την νεολαία και ιδρύσαμε το πρώτο χορευτικό συγκρότημα του Παλλακωνικού Συλλόγου. 

Κάναμε την πρώτη χοροεσπερίδα στο Ολύμπικ Χολ της Κοινότητας και είχαμε μεγάλη επιτυχία, πάνω από 600 άτομα.  Για πολλά χρόνια εργάστηκα ως πρόεδρος στην εφορευτική και εξελεγκτική επιτροπή.  Επίσης θέλω να συγχαρώ όλα τα διοικητικά συμβούλια, όλους τους Λάκωνες, της Λακώνισσες και τους φίλους του συλλόγου που πρόσφεραν ό,τι το καλύτερο μπορούσαν για το καλό του συλλόγου.

Έγιναν και μερικά λάθη αλλά κανείς αλάνθαστος.

Αγαπητέ Λάκωνα η πείρα με έχει διδάξει πολλά και θέλω να κάνω μια πρόταση.  Σήμερα έχουμε δημοκρατία και ο καθένας έχει το δικαίωμα να ανήκει όπου θέλει.  Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι είμαστε Λάκωνες.  Και να αφήσουμε τις διάφορες σκοπιμότητες μακριά από το σύλλογο και όλοι μαζί να εργασθούμε για το καλό του συλλόγου.  Και αν δεν βοηθήσουμε το σπίτι μας θα πέσει να μας πλακώσει.

Όλα αυτά που βλέπεται γύρω σας τα έκαναν όλοι οι Λάκωνες, οι Λακώνισσες και οι φίλοι του συλλόγου.

Επίσης η νεολαία να αισθάνεται υπερήφανη για αυτά που βλέπουν γύρω τους που έφτιαξαν οι γονείς τους και να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν για τα παιδιά τους.

Ενωμένοι όλοι  μαζί γίνονται πολλά, διαιρεμένοι τίποτα.  Χάνονται όλα!

Σας χαιρετώ με μεγάλη αγάπη και εκτίμηση.

Ένας Λάκωνας
Ευάγγελος Πάντος