Τετάρτη, 4 Απριλίου 2001

Χο­ρευ­τι­κό συ­γκρό­τη­μα «Ελληνική Νεολαία»

Θέ­λε­τε τα παι­διά ή τα εγγόνια σας να μά­θου­νε ελ­λη­νι­κούς χο­ρούς;

Τό­τε κά­ντε τους τη χά­ρη και γράψ­τε τα στο χο­ρευ­τι­κό συ­γκρό­τη­μα ΕΛ­ΛΗΝΙ­ΚΗ ΝΕ­Ο­ΛΑΙΑ που λει­τουρ­γεί κά­θε Κυ­ρια­κή α­πό­γευ­μα α­πό τις 4 μέ­χρι τις 5 στο ΛΑ­ΚΩ­ΝΙ­ΚΟ ΟΙ­ΚΟ­ΓΕ­ΝΕΙΑ­ΚΟ ΚΕ­ΝΤΡΟ στο 24 Aldridge Avenue, Plympton Park

Σκο­πός μας εί­ναι η προ­ώ­θη­ση του ελ­λη­νι­κού πο­λι­τι­σμού. Γι αυ­τό τα δίδα­κτρα εί­ναι πάμ­φτη­να, $2 κάθε φο­ρά.

Για πε­ρισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες ε­λά­τε στο Λα­κω­νι­κό Οι­κο­γε­νεια­κό Κέ­ντρο την Κυ­ρια­κή στις 4:00 μ.μ. ή ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με την Α­θα­να­σί­α Πά­κου στο τη­λέφω­νο: 8443 6773