Κυριακή, 5 Μαΐου 2002

Έκτακτη γενική συνέλευση για την τροποποίηση του καταστατικού

 Special general meeting to amend the constitution


Γνωστοποιούμε στα μέλη ότι θα συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση του Παλλακωνικού Συλλόγου την Κυριακή 2 Ιουνίου 2002 στις 1:30 μ.μ. στο Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο για να εξεταστούνε τροποποιήσεις στο καταστατικό.  Το προτεινόμενο καταστατικό μπορεί να διαβαστεί στο Παλλακωνικό Οικογενειακό Κέντρο οποιαδήποτε Παρασκευή μετά από τις 7:00 μ.μ.  

Σύμφωνα με το τωρινό καταστατικό εάν δεν υπάρχει απαρτία στις 1:30 μ.μ. η συνέλευση θα ξαναρχίσει στις 2:00 μ.μ. κι οι αποφάσεις των παρόντων θα είναι δεσμευτικές.

Members are advised that a special general meeting of the Pan-Laconian Society will be convened on Sunday 2 June 2002 at 1:30 p.m. to consider amendments to the constitution.  The proposed constitution is available for reading at the Pan-Laconian Family Centre any Friday after 7:30 p.m.

In line with the current constitution if a quorum is not present at 1:30 p.m. the meeting will be reconvened at 2:00 p.m. and the decisions of those present will be binding.