Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών 2012


Τα μέ­λη του Παλλα­κωνι­κού Συλλόγου «Ο Λε­ωνί­δας» προσκαλούνται στην ε­τή­σια γε­νι­κή συ­νέ­λευ­ση που θα λάβει χώρα την Κυ­ρια­κή 1η Ιουλίου στις 1:30 το απόγευ­μα στο Παλλ­α­κω­νι­κό Οικογενεια­κό Κέ­ντρο.

Ε­άν δεν συ­μπλη­ρω­θεί α­παρ­τί­α θα δοθεί μι­σή ώ­ρα πα­ρά­τα­ση και στη συνέχεια σύμ­φω­να με το κα­τα­στα­τι­κό η συνέλευση θα αρ­χί­σει στις 2:00 με  ό­σα μέ­λη εί­ναι παρόν.

Η συνέλευση αυτή έχει μεγάλη σημασία διότι θα εκλεγεί καινούργιο διοικητικό συμβούλιο για τα επόμενα δύο χρόνια.  Σας περιμένουμε να συζητήσουμε το παρόν και το μέλλον του αγαπημένου μας συλλόγου.

ΘΕ­ΜΑ­ΤΑ
1. Α­νά­γνω­ση και έ­γκρι­ση των πρακτικών της προ­η­γού­με­νης γενικής συ­νέ­λευ­ση (2011)
2. Α­να­φο­ρά προέ­δρου
3. Α­να­φο­ρά τα­μί­α
4. Α­να­φο­ρά ε­ξε­λε­γκτι­κής ε­πι­τρο­πής
5. Εκλογή καινούργιας εφορευτικής / εξελεγκτικής επιτροπής
6. Εκλογή καινούργιου διοικητικού συμβουλίου
7. Διά­φο­ρα

Στο τέ­λος της συ­νέ­λευ­σης θα έχουμε δωρεά μπάρμπεκιου με ποτά.

Χρήστος Δ Βλάχος
Πρόεδρος

Δημήτρης Κατσάμπης
Γραμ­μα­τέ­αςAnnual General Meeting  2012

Members of  the Pan-Laconian Society are invited to attend the annual general meeting of the Society on Sunday, 1 July, at the Pan-Laconian Family Centre, 26 Aldridge Avenue Plympton Park at 1:30 p.m.

If a quorum of members is not present the meeting shall be postponed for thirty minutes, after which, in line with the constitution, the members present shall be deemed to constitute a quorum. 

The meeting is of great importance because a new committee will be elected for the next two years. We look forward to the discussion about  the present and the future of our club.

AGENDA
1 Minutes of last annual general meeting (2011)
2 President’s Report
3 Treasurer’s report
4 Auditing Committee Report
5 Election of new committee
6 Any other business

At the end of the meeting a free barbecue with drinks will be provided

Christos D Vlachos
President

Dimitris Katsambis
Secretary
.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου