Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

1854: Ο πρώτος Λάκωνας στην Αυστραλία

Ενώ η Αυστραλία πρωτοκατοικήθηκε από λευκούς στις 26 του Γενάρη 1788 με τον ερχομό του πρώτου στόλου καταδίκων από την Αγγλία, και ο πρώτος Έλληνας, ο Δα­μια­νός Γκί­κας, έφτασε 14 χρόνια αργότερα, πέρασε ακόμα πάνω από μισός αιώνας προτού πατήσει Λάκωνας στο άγνωστο έδαφος του νότου.

Σύμ­φω­να με έ­ρευ­να του διακεκριμέ­νου ιστο­ρι­κού Hugh Gilchrist ο πρώ­τος Λάκω­νας στην Αυ­στρα­λία ή­τα­νε κάποιος που δή­λω­σε ό­νο­μα Νικόλαος Λάμπερτ (Nikolaos Lambert) και τό­πο κα­τα­γω­γή τη Σπάρτη. Φαί­νε­ται ό­τι ο συ­μπα­τριώ­της μας προ­τί­μη­σε με κά­ποιο τρό­πο να αγγλοποιήσει το ό­νο­μα του, κά­τι που συνη­θι­ζό­τα­νε πά­ρα πολύ όχι μόνο τα χρόνια εκείνα, αλλά μέχρι και πολύ πρόσφατα.

Ο Λά­μπερ­τ ξε­μπαρ­κά­ρι­σε α­πό το κα­ρά­βι Croesus στις 20 του Α­πρί­λη 1854 για να κυ­νη­γή­σει την τύ­χη του στα χρυ­σω­ρυ­χεί­α του Μπάρ­θουρ­στ στη Νέ­α Νό­τια Ουα­λί­α. Το Νι­κό­λα­ο σύ­ντο­μα το ακολούθησε κι ο α­δερ­φός του ο Σπύ­ρος. Δώ­δε­κα χρό­νια με­τά την ά­φι­ξή του στην Αυ­στρα­λί­α ο Νι­κό­λα­ος βρή­κε πλού­σιο βρά­χο α­πό χαλαζία. Περί­που τον ί­διο και­ρό αποφάσι­σε να πο­λι­το­γρα­φηθεί, κάτι που επισημοποίησε στις 25 του Ιού­νη 1866. Στον κατά­λο­γο των πο­λι­το­γραφημένων ο Νι­κό­λα­ος εί­ναι ο δωδέ­κα­τος Έλλη­νας που α­πέ­χτη­σε βρε­τα­νι­κή υ­πη­κο­ό­τη­τα. Αρ­γό­τε­ρα ο Νι­κό­λα­ος πα­ντρεύ­τη­κε την Σάρα Μπάλντοκ με την ο­ποί­α α­πό­χτη­σε το μο­να­χο­παί­δι Θε­άρ­χο. O Νικό­λα­ος πάντως ή­τα­νε πο­λύ φιλάργυ­ρος και συνέχι­σε να κυ­νη­γά­ει την τύ­χη του στα χρυ­σω­ρυ­χεί­α του Κουήνσλαντ μέ­χρι το θάνα­τό του. Ο γιος, Θε­άρ­χος, δεν ακολού­θη­σε την οι­κο­γε­νεια­κή πα­ρά­δο­ση στα ορυχεία. Έγι­νε μαραγκός και στα 1902 πα­ντρεύ­τη­κε τη 16χρο­νη υ­πη­ρέ­τρια, Χέλεν Έλφινστον, σε πρε­σβυ­τε­ρια­νή εκκλησί­α του Σίδνε­ϊ.

Ο δε αδερφός του, ο Σπύ­ρος, χώ­ρι­σε α­πό το Νικό­λα­ο νω­ρίς. Πή­γε στο χω­ριό Γκάλγκογκ όπου παντρεύ­τη­κε την υπηρέτρια Τζέιν Τάϋλορ στην αγγλικανική εκ­κλη­σί­α του Μάτζι με την ο­ποί­α απόχτησε δυο γιους, τον Αν­δρέ­α το 1872 και το Γιάν­νη το 1877. Αρ­γό­τε­ρα ο Σπύ­ρος έ­κα­νε τον ψα­ρά στο Γούοτερλου κο­ντά στο Σίδ­νε­ϊ αλλά ό­πως φαί­νε­ται με λί­γη ε­πι­τυ­χί­α αφού πέ­θα­νε κα­τα­μό­να­χος και πάμφτω­χος από φυματί­ω­ση.

Αυ­τά τα λί­γα μέ­χρι στιγ­μής έ­χου­με ανακα­λύ­ψει για τους πρώ­τους Λά­κω­νες στην Αυστρα­λία. 


- Δημήτρης Κατσάμπης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου