Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Ετήσια Γενική Συνέλευση Μελών 2011

Τα μέ­λη του Παλλα­κωνι­κού Συλ­λό­γου «Ο Λε­ω­νί­δας» προσκαλούνται στην ε­τή­σια γε­νι­κή συ­νέ­λευ­ση που θα λάβει χώρα την Κυ­ρια­κή 17 Ιουλίου στις 1:30 το α­πό­γευ­μα στο Παλλ­α­κω­νι­κό Οι­κο­γε­νεια­κό Κέ­ντρο.

Ε­άν δεν συ­μπλη­ρω­θεί α­παρ­τί­α θα δο­θεί μι­σή ώ­ρα πα­ρά­τα­ση και στη συνέχεια σύμ­φω­να με το κα­τα­στα­τι­κό η συ­νέ­λευ­ση θα αρ­χί­σει στις 2:00 με  ό­σα μέ­λη εί­ναι παρόν.

ΘΕ­ΜΑ­ΤΑ
1. Α­νά­γνω­ση και έ­γκρι­ση των πρα­κτι­κών της προ­η­γού­με­νης γε­νι­κής συ­νέ­λευ­ση (2010)
2. Α­να­φο­ρά προέ­δρου
3. Α­να­φο­ρά τα­μί­α
4. Α­να­φο­ρά ε­ξε­λε­γκτι­κής ε­πι­τρο­πής
5. Διά­φο­ρα

Στο τέ­λος της συ­νέ­λευ­σης θα προ­σφερ­θούν α­να­ψυ­κτι­κά πο­τά, κρύ­α μπί­ρα και με­ζέ­δες.

Δημήτρης Κατσάμπης
Γραμ­μα­τέ­ας


 Members of  the Pan-Laconian Society are invited to attend the annual general meeting of the Society on Sunday, 17 July, at the Pan-Laconian Family Centre, 26 Aldridge Avenue Plympton Park at 1:30 p.m.

If a quorum of members is not present the meeting shall be postponed for thirty minutes, after which, in line with the constitution, the members present shall be deemed to constitute a quorum. 

AGENDA

1 Minutes of last annual general meeting (2010)
2 President’s Report
3 Treasurer’s report
4 Auditing Committee Report
5 Any other business

At the end of the meeting drinks and mezes will be served.

Dimitri Katsambis
Secretary

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου